ALERGIA

W LICZBACH

POLSKA

  • Co drugi Polak ma dodatni wynik aler­gicz­nych testów skór­nych (głów­nie na roz­to­cza, trawy, brzozę).
  • Objawy alergii odczuwa aż 40% Polaków.
  • Pol­ska pla­suje się w czo­łówce kra­jów jeśli cho­dzi o wystę­po­wa­nie obja­wów alergicznych.
  • Wystę­po­wa­nie obja­wów aler­gicz­nych jest częst­sze w rejo­nach miej­skich w porów­na­niu z wiejskimi.
  • W populacji ogólnej – alergiczny nieżyt nosa występuje u około 22—25% osób.
  • Objawy pokrzywki (kiedykolwiek) deklaruje 11,2% Polaków w wieku 15–74 lat.

EUROPA I ŚWIAT

  • Alergiczny nieżyt nosa występuje u około 10–25% populacji ludzkiej i uznawany jest za najczęstszą alergiczną chorobę świata.
  • Czę­sto­tli­wość wstę­po­wa­nia aler­gii u dzieci 0-5 lat podwo­iła się w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat.
  • W Euro­pie naj­mniej­sza czę­sto­tli­wość ato­pii jest w Esto­nii, a naj­więk­sza – w Irlandii.
  • Co drugi obywatel USA ma pozy­tywny wynik testów alergicznych.
obraz_alergia_w_liczbach_loratanpro

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LORATAN pro, 10 mg, kapsułki miękkie. Skład: Jedna kapsułka miękka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Loratan pro w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search