ALERGIA

W LICZBACH

POLSKA

  • Co drugi Polak ma dodatni wynik aler­gicz­nych testów skór­nych (głów­nie na roz­to­cza, trawy, brzozę).
  • Objawy alergii odczuwa aż 40% Polaków.
  • Pol­ska pla­suje się w czo­łówce kra­jów jeśli cho­dzi o wystę­po­wa­nie obja­wów alergicznych.
  • Wystę­po­wa­nie obja­wów aler­gicz­nych jest częst­sze w rejo­nach miej­skich w porów­na­niu z wiejskimi.
  • W populacji ogólnej – alergiczny nieżyt nosa występuje u około 22—25% osób.
  • Objawy pokrzywki (kiedykolwiek) deklaruje 11,2% Polaków w wieku 15–74 lat.

EUROPA I ŚWIAT

  • Alergiczny nieżyt nosa występuje u około 10–25% populacji ludzkiej i uznawany jest za najczęstszą alergiczną chorobę świata.
  • Czę­sto­tli­wość wstę­po­wa­nia aler­gii u dzieci 0-5 lat podwo­iła się w ciągu ostat­nich dzie­się­ciu lat.
  • W Euro­pie naj­mniej­sza czę­sto­tli­wość ato­pii jest w Esto­nii, a naj­więk­sza – w Irlandii.
  • Co drugi obywatel USA ma pozy­tywny wynik testów alergicznych.
obraz_alergia_w_liczbach_loratanpro

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

LOR/24/01/1/b

LORATAN pro, 10 mg, kapsułki miękkie. Skład: Jedna kapsułka miękka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Loratan pro w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Start typing and press Enter to search